ระเบียบการ และ สวัสดิการรุ่น


                 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรุ่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในรุ่น 57 จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติขึ้น
             ดังต่อไปนี้

      1. ระเบียบนี้ให้เรียกว่า ระเบียบว่าด้วยการบริการงาน และสวัสดิการของ นพต.รุ่น 57 ปี พ.ศ.2549
      2. ระเบียบใด ที่ออกก่กอนหน้านี้ และขัดกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกทั้งหมด
      3. แนวนโยบายโดยทั่วไป
          3.1. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนร่วมรุ่น ตลอดจนครอบครัวให้มีตำแหน่งหน้าที่   
                 (ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล) อย่างสูงสุด เพื่อให้มีฐานะและความเป็นอยู่อย่างมั่นคง
         3.2. ให้สวัสดิการแก่เพื่อนร่วมรุ่น ตลอดจนครอบครัว โดยทั่วกัน
         3.3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อความรักใคร่กลมเกลียวกัน           
                โดยการป้องกันและขจัดข้อขัดแย้ง ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
      4. สมาชิกของรุ่น
         4.1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นพต. รุ่น 57 ทุกราย
         4.2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ภรรยาและบุตรของสมาชิกสามัญ
      5. การบริหาร
         5.1. ให้จัดตั้งคณะกรรการรุ่นขึ้น 1 ชุด เป็นคณะกรรมการบริการของ นพต. รุ่น 57 ดำรงตำแหน่งดังนี้
                 5.1.1. ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน


                 5.1.2. รองประธานกรรมการ จำนวน 3 คน (กองร้อยละ 1 คน)
                 5.1.3. เหรัญญิก จำนวน 3 คน (กองร้อยละ 1 คน)
                 5.1.4. เลขานุการ
                 5.1.5. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน (กองร้อยละ 1 คน)
                 5.1.6. กรรมการอื่น ๆ ตามที่กรรมการรุ่นจะเห็นสมควร
         5.2. การเลือกบุคคลที่เข้ามาบริหารงานตามระเบียบว่าด้วยการบริการงาน และสวัสดิการของ นพต.รุ่น 57
                 ปี  พ.ศ.2549 ให้เลือกโดยสมาชิกสามัญของรุ่น ออกเสียงลงมติเสียงข้างมาก หรือ วิธีอื่น

 ตามมติของสมาชิกในที่ประชุม
         5.3. วาระในการปฏิบัติหน้าที่
                 5.3.1. ประธาน ฯ            อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี
                 5.3.2. รองประธาน ฯ     อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี
                 5.3.3. เหรัญญิก               ให้ดำรงอยู่ตลอดไป
                5.3.4. เลขานุการ              ให้ดำรงอยู่ตลอดไป 
                5.3.5. ประชาสัมพันธ์       ให้ดำรงอยู่ตลอดไป
                5.3.6. กรรมการอื่น ๆ       ให้ดำรงอยู่ตลอดไป
         5.4. หากคณะกรรมการผู้ใดมีประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง     ให้จัดประชุมสมาชิกสามัญเพื่อทำการคัดเลือกใหม่
      6. อำนาจและหน้าที่กรรมการบริหารงานของรุ่น มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
           6.1. ดำเนินการให้บรรลุถึงแนวนโยบายที่กำหนดไว้
           6.2. เก็บและรวบรวมเงินเปค่าบำรุงสวัสดิการของรุ่น    เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมและสวัสดิการแก่รุ่น
                   โดยเก็บเฉพาะสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าจำนวน..................บาท/ปี ห้ามขาด และให้เหรัญญิก  
                   มีหน้าที่ในการเก็บและรวบรวมเงิน โดยจะนำเงินที่รวบรวมได้ไปเปิดบัญชีธนาคารในนามของ       
                   “นพต.รุ่น 57” จำนวนเงินที่เก็บได้ และใช้จ่ายจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ โดยให้ประชาสัมพันธ์รุ่น
                   ทำเป็นหนังสือเวียนของรุ่น แจ้งให้สมาชิกทราบ
           6.3. การใช้จ่ายเงินเพื่อกิจกรรมและสวัสดิการของรุ่น
                   6.3.1. การใช้จ่ายเงินเพื่อกิจกรรมของรุ่น และเพื่อชื่อเสียงของรุ่น 57 ที่เร่งด่วน (นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ใน
                              สวัสดิการของรุ่น)    จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานของรุ่นในปีนั้นวงเงินไม่เกิน 2,000.-  บาท นอกจากนั้น
                              เป็นอำนาจของคณะกรรมการรุ่นลงมติ

                  6.3.2. การเบิกจ่ายเงินให้ประธานเป็นผู้อนุมัติ และให้เหรัญญิก จำนวน 2 ใน 3   เป็นผู้ร่วมลงนาม
ในการเบิกจ่ายเงินจาก บัญชี   แล้วเลขานุการแจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้ง
                  
                   

 

 

 

 

 

                    

                    6.3.3. การจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการรุ่น มีดังต่อไปนี้
                              6.3.3.1. งานศพ สมาชิกสามัญ ภรรยาตามกฎหมาย บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ
                                             -  จัดพวงหรีดในนามของรุ่นไปเคารพศพ ในวงเงินไม่เกิน 500.- บาท (รวมอยู่ในเงินช่วย)
                                             -  เป็นเจ้าภาพสวดศพให้ 1 คืน และมอบเงินช่วยเหลือในนามของรุ่น ดังนี้
                                                 (1)  ศพของสมาชิกสามัญช่วยเหลือ จำนวน 7,000.- บาท  (เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา)
                                                 (2)  ศพของภรรยาตามกฎหมาย บุตร ธิดา บิดา มารดา  ของสมาชิกสามัญ ช่วยเหลือ จำนวน
                                                        5,000.- บาท
                              6.3.3.2. การเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเฉพาะสมาชิกสามัญ
                                             -  ให้จัดของไปเยี่ยมในนามรุ่น ในวงเงินไม่เกิน 1,000.- บาท
                                             -   ถ้าบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพ  จะเรียกประชุมคณะกรรมการรุ่นเพื่อจะได้พิจารณาช่วยเหลือ
                                                 เป็นกรณีพิเศษ  แต่ละกรณี ๆ ไป
                              6.3.3.3. การช่วยเหลือเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีต่าง ๆ      จะเรียกประชุม
                                             คณะกรรมการรุ่น   เพื่อจะได้พิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษแต่ละกรณี ๆ ไป
                              6.3.3.4. จ่ายเป็นค่าประชุมของคณะกรรมการบริหารงานในแต่ละครั้ง
         6.4. การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบให้เป็นหน้าที่ของประชาสัมพันธ์      โดยให้ทำเป็นหนังสือเวียน
                ให้สมาชิก  ของรุ่นทราบทุก 4 เดือน/ครั้ง
      7. กิจกรรมของรุ่น ให้คณะกรรมการบริหารงานรุ่นจัดให้มีกิจกรรมของรุ่นในโอกาศอันควร ดังนี้
           7.1. ให้มีการพบปะสังสรรค์ในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่น และครอบครัวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
           7.2. ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับรุ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
           7.3. ให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการรุ่นเห็นสมควร
      8. รายได้ของรุ่น
           8.1. มาจากการบริจาคของสมาชิกสามัญ นพต.รุ่น 57     เป็นค่าบำรุงสวัสดิการ การบริหารงานของรุ่น
                   จำนวน....บาท/ปี
           8.2. มาจากเงินที่เหลือจากการเก็บค่าใช้จ่ายในงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของ นพต.รุ่น 57 ทุกปี
           8.3. มาจากเงินรายได้ที่เหลือจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของ นพต.รุ่น 57
           8.4. มาจากการบริจาคของบุคคล ห้างร้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
      9. การสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสามัญของ นพต.รุ่น 57
           9.1. ตาย
           9.2. สมาชิกสามัญของ นพต.รุ่น 57 ขาดการส่งเงินค่าบำรุงสวัสดิการของรุ่น จำนวน 3 ปี ติดต่อกัน
           9.3. ลาออก
      10. การเรียกประชุมของคณะกรรมการบริหารงาน ให้ประธานเป็นผู้เรียกประชุมตามความเหมาะสม
      11. การแก้ไขระเบียบการของรุ่น จะทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการบริหารงานของรุ่นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3    
            เห็นควร  และสำหรับการลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ หรือยกมือก็ได้ ตามที่ประธานเห็นสมควร

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบนกลับด้านบนกลับด้านบน